Wat kost een gerechtelijke procedure?

Indien u een gerechtelijke procedure start moet u - praktisch altijd - een advocaat onder de hand nemen. Zoals hierboven geschreven zal een advocaat een ereloon vragen en een vergoeding van de kosten.

In een gerechtelijke procedure zijn er ook nog gerechtskosten (van de rechtbank en de gerechtsdeurwaarder). Art. 1017 van het gerechtelijk wetboek bepaalt uitdrukkelijk dat die kosten ten laste komen van de in het ongelijk gestelde partij. Ook al moet u eerst kosten maken binnen een gerechtelijke procedure, u moet ze wel degelijk terugbetaald krijgen door de veroordeelde partij.
 
Art. 1018 bepaalt wat onder die gerechtskosten moet verstaan worden:
“ 1° de diverse, griffie- en registratierechten, alsook de zegelrechten die voor de afschaffing van het Wetboek der zegelrechten zijn betaald
  2° de prijs en de emolumenten en lonen van de gerechtelijke akten ;

  3° de prijs van de uitgifte van het vonnis;

  4° de uitgaven betreffende alle onderzoeksmaatregelen, onder meer het getuigen- en deskundigengeld;

  5° de reis- en verblijfkosten van de magistraten, de griffiers en van de partijen, wanneer hun reis door de rechter bevolen is, en de kosten van de akten, wanneer deze uitsluitend met het oog op het geding opgemaakt zijn ;

  6° de rechtsplegingsvergoeding, zoals bepaald in artikel 1022;

  7° het ereloon, de emolumenten en de kosten van de bemiddelaar die aangewezen is overeenkomstig artikel 1734.”
 
Ook nadat men in een vonnis gelijk heeft gekregen van de rechter, moet er nog iets gebeuren. De betrokkene moet officieel op de hoogte worden gebracht van het vonnis. Dan pas kan er overgegaan worden tot de ‘tenuitvoerlegging’ of de realisatie van de in het vonnis besliste zaken. Dat alles brengt dus kosten met zich mee. Maar art. 1024 van het gerechtelijk wetboek is duidelijk:
“De kosten van tenuitvoerlegging komen ten laste van de partij tegen wie de tenuitvoerlegging wordt gevorderd.”
 
Samengevat:
De kostprijs van een gerechtelijke procedure hangt sterk af van het resultaat:
-         Iemand die in het ongelijk wordt gesteld heeft, moet instaan voor de gerechtskosten, zijn advocatenkosten en (een deel van) de advocatenkosten van de tegenpartij (zie hieronder).
-         Iemand die gelijk krijgt van de rechter, zal niet alleen de gemaakte gerechtskosten  kunnen recupereren maar ook een compensatie ontvangen voor zijn advocatenkosten (zie hieronder).