Waar kan je terecht als je accountant fouten maakt of medewerking weigert ?

Er moet een onderscheid gemaakt worden tussen boekhouders en accountants. Enerzijds is er het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten en anderzijds is er het Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten. De ledenlijsten zijn online raadpleegbaar op de onderscheiden websites. Zo kan je snel te weten komen bij wie je cijferexpert is aangesloten. Je werkt beter niet samen met iemand die nergens is aangesloten.

 

Accountants en belastingsconsulenten zijn onderworpen aan (wettelijk opgelegde) deontologische regels.
  • Zo zijn er wettelijke regels die bepalen wat er gebeurt indien iemand van accountant/belastingconsulent wil veranderen.
  • Bij conflicten tussen klant en accountant gebeurt het soms dat de laatste weigert facturen, balansen, boekhouding terug te geven aan zijn klant. Dit is deontologisch verboden, zelfs als de klant facturen van de accountant niet betaald heeft. Die mag wel weigeren nieuw werk af te leveren zolang hij/zij niet betaald is.
  •  Hij moet wel de wettelijke verplichtingen (aangifte BTW, aangifte inkomstenbelasting,..) verder blijven vervullen zolang hij niet bewijsbaar een einde maakt aan de samenwerkingsrelatie.
  • Het IAB raadt zijn leden ook aan geen verbrekingsvergoeding te vragen indien iemand van accountant/belastingconsulent wil veranderen.
 
indien er een onoverkomelijk conflict rijst met uw accountant en/of belastingconsulent bestaat er wel degelijk een alternatief voor een klassieke gerechtelijke procedure. Binnen de schoot van het IAB is er een arbitragecommissie die kan oordelen over geschillen. De procedure voor de arbitragecommissie is kosteloos.
Klik op volgende link voor andere info (voorwaarden,…) omtrent de arbitragecommissie.
 
Accountants en/of belastingconsulenten die hun beroepsverplichtingen niet naleven, kunnen een tuchtstraf oplopen door de tuchtcommissie. Zie volgende link voor meer info over de tuchtcommissie.  Tegen beslissingen van de tuchtcommissie kan beroep worden aangetekend bij de Commissie van beroep.