Vrijstelling van sociale bijdragen

Info geldig voor aanvragen vrijstelling van bijdragen die je wil indienen tussen 1/10/2018 en 31/12/2018

IN DEZE PERIODE IS HET ONMOGELIJK OM EEN AANVRAAG VRIJSTELLING VAN BIJDRAGEN IN TE DIENEN. Die aanvragen moeten wachten tot 1/1/2019. Er is ook geen informatie voorhanden over de inlichtingen die nodig zijn om een geldige aanvraag in te dienen. Er wordt aan gewerkt.
 

Info geldig voor aanvragen vrijstelling van bijdragen die je indient na 1/1/2019.

Vanaf 1/1/2019 zijn belangrijke wijzigingen voor vrijstelling van bijdragen voor zelfstandigen van kracht.
  1. Wijziging van de beoordeling : Vanaf 1 januari 2019 wordt het mogelijk om vrijstelling te krijgen in geval van ‘tijdelijke financiële of economische moeilijkheden’. 
  2. Wijziging van de bevoegde instantie : Vanaf 1 januari 2019 worden vrijstellingsdossiers behandeld door het RSVZ.
  3. Wijziging formulier : Ook het aanvraagformulier wordt gewijzigd: na 1 januari 2019 wordt enkel nog de nieuwe versie aanvaard. 
  4. Overgangsmaatregel : Omdat gedurende drie maanden geen aanvragen meer mogen worden ingediend, kunnen zelfstandigen die een vrijstelling wensen voor het 4e kwartaal 2017 die vrijstelling tot 31 maart 2019 aanvragen. Voor dat kwartaal wordt de termijn dus met 1 kwartaal verlengd.
  5.  Wijziging van de mogelijkheid tot beroep: De beslissingen van de Commissie voor vrijstelling waren definitief, maar tegen de beslissingen die door het RSVZ genomen zullen worden, kan wel een beroep ten gronde worden ingesteld.
 

Geldig voor aanvragen ingediend vanaf 01/01/2015 tot 30/9/2018.

Wat? Je kon geheel of gedeeltelijk van de betaling van jouw bijdragen vrijgesteld worden door de commissie voor vrijstelling van bijdragen. Dat was een speciale commissie die behoort tot de FOD Sociale Zekerheid. Je kon vrijstelling krijgen voor één of meerdere kwartalen. Deze vrijstelling omvat zowel de bijdragen als de verhogingen wegens laattijdige betaling.
Je diende te bewijzen dat je behoeftig bent of die toestand benadert.De commissie hield rekening met je persoonlijke lasten en inkomsten en van iedereen die met je samenwoont. Voor minderjarigen die met je  samenwonen, moet je geen inkomsten of schulden vermelden of bewijzen.
 
Voor welke bijdragen ?
Je kon GEEN vrijstelling krijgen voor bijdragen tarief bijberoep.
Je sociale bijdragen mogen maximaal één jaar oud zijn op de datum van jouw aanvraag. Daarna is het te laat voor vrijstelling.
Vraag je bijvoorbeeld op 20 juli 2017 een vrijstelling aan, dan kan deze maar betrekking hebben op het 2de kwartaal van 2016 tot en met het 2de kwartaal van 2017. (Je vult het  lopende kwartaal in en telt dan nog eens 4 kwartalen terug).
Je kan geen afzonderlijke aanvraag indienen voor de regularisatiebijdragen.
( Regularisatiebijdragen ontstaan als het inkomen waarop je voorlopige bijdragen berekend werd, kleiner was dan het inkomen dat de belastingen vaststelt over datzelfde jaar.) De regularisatiebijdragen worden in principe automatisch mee vrijgesteld, tenzij het werkelijk inkomen van het bijdragejaar waarin de vrijgestelde kwartaalbijdragen gelegen zijn, te hoog zou zijn.
Als het door de fiscus vastgestelde inkomen te hoog is, of te zwaar afwijkt van het in de aanvraag vermelde inkomen, wordt de vrijstelling volledig geannuleerd; ook voor de voorlopige bijdragen. Meer detail staat op formulier A.
 
Ook wat je al betaald hebt kan nog vrijgesteld worden. In zo'n geval krijg je je geld terug van je sociaal verzekeringsfonds of het vrijgekomen bedrag wordt afgetrokken van andere schulden. Wanneer de commissie volledige vrijstelling toestaat kan zij ook de bijdragen kwijtschelden over de kwartalen tussen aanvraag en beslissing. Vraag die ook aan als je geen snelle beterschap van je toestand verwacht.
 
Hoe? Je kan geen aanvraag volgens het oude systeem, geldig tot 30/9/2018 meer indienen.

Je kan niet in beroep gaan of een herziening van je aanvraag vrijstelling oud systeem krijgen.

Vijf voor twaalf Menulink: