Ziekteuitkering combineren met werken

Betaalt je ziekenfonds je een uitkering wegens werkonbekwaamheid, dan mag je helemaal niet werken. Dat is de algemene regel. Werk je toch, dan kan je ziekenfonds je uitkering terugeisen en krijg je nog bijdragen te betalen als die betalingsplicht weggevallen was door "gelijkstelling wegens ziekte". Het is dus van belang goed te weten waar je aan toe bent.

Je ziekenfonds beschouwt volgende bezigheden als niet toegelaten in een periode vergoed door de ziekteverzekering, ook al kan je die niet aanrekenen aan je klanten :

  1. Opmetingen doen
  2. Offertes maken
  3. Facturen maken
  4. Boeken van financiële verrichtingen
  5. Spreken met klanten van je zaak
  6. Instructies geven aan het personeel van je zaak
  7. Toezicht houden op het personeel van je zaak

Er is een uitzondering op die regel die je verbiedt te werken tijdens je erkende werkonbekwaamheid. Je mag een beperkte beroepsbezigheid hernemen met behoud van je ziekte-uitkering als je daarvoor voorafgaandelijk en schriftelijk een toelating hebt gekregen van de medisch adviseur van je ziekenfonds.

Vooraleer je daarmee begint, moet je ook rekening houden met je bijdrageplicht. Tijdens periodes van toegelaten beroepsactiviteit als zelfstandige met behoud van je ziekte-uitkering MOET je sociale zekerheidsbijdragen betalen aan het tarief HOOFDBEROEP. Meestal zal dat ongeveer 700€/kwartaal kosten. Als je beperkte beroepsactiviteit dus minder opbrengt dan deze beroepskost, is het financieel nadelig om te werken. Had je door gelijkstelling wegens ziekte geen bijdrageplicht meer, dan komt die bijdrageplicht dus terug als je een toegelaten beroepsactiviteit begint. De kruispuntbank sociale zekerheid zorgt voor een verwittiging van je sociaal verzekeringsfonds als je die toelating krijgt van je medisch adviseur.

Krijg je zo'n toelating maar besluit je toch niet te werken, dan moet je je medisch adviseur en je sociaal verzekeringsfonds verwittigen dat de voorgenomen hervatting van (een deel van) je beroepsactiviteit als zelfstandige niet doorgaat.

Heb je een tijd gewerkt met toelating en wil je daarmee weer stoppen, dan moet je ook je medisch adviseur en je sociaal verzekeringsfond verwittigen vanaf wanneer je niet langer werkt. Zoniet riskeer je nutteloze betalingen te doen of bij wanbetaling schulden op te bouwen en rechten te verliezen. Vergeet in zo'n geval niet gelijkstelling wegens ziekte aan te vragen bij je sociaal verzekeringsfonds om kosteloos je sociale rechten op pensioen en ziekteverzekering te garanderen.

 

Vijf voor twaalf Menulink: