Verschillende plannen – het juiste plan voor het juiste doel.

Hierover hebben we het in dit artikel:

  • Budget versus Begroting
  • Financieel plan versus Businessplan
  • Reorganisatieplan

Deze vijf documenten vormen een stappenplan: elk gaat verder op het vorige.

Budget versus Begroting:

Een organisatie wil een bepaald doel bereiken en daarvoor moeten er een minimum aan kosten gemaakt worden.

  • Het budget hangt af van de beschikbare middelen, legt het gewenst maximum van de uitgaven vast. Dit wordt ook wel eens de begroting van de kosten genoemd.
  • De begroting formuleert enerzijds de doelstelling voor de te behalen inkomsten en legt anderzijds een verwacht maximum voor de uitgavenposten, met inbegrip van de investeringen, vast.

Beide begrippen worden door mekaar gebruikt. De doelstelling is zeer gelijklopend. Met het budget hou je de uitgaven onder controle en, met de begroting, toon je aan dat de uitgaven de inkomsten niet zullen overstijgen. Budgetten en begrotingen worden meestal op jaarbasis opgesteld.

Een begroting vertrekt dus vanuit een budget, waarbij het soms nodig is om het budget naar beneden bij te stellen als de verwachte omzet onvoldoende is om het initiële budget te dragen. Het omgekeerde kan uiteraard ook voorvallen.

Omdat beide documenten zo sterk op mekaar lijken maakt men meestal slechts één enkel document op: de begroting. Daar is uiteraard niks mis mee.

Financieel plan versus Businessplan:

Het onderscheid tussen financieel plan en businessplan is belangrijk.

Het financieel plan verfijnt de begroting. De begroting wordt op jaarbasis opgesteld, met het financieel plan wordt bij voorkeur per maand of minstens per kwartaal nagegaan wanneer de begrote uitgaven of investeringen effectief moeten betaald worden en de inkomsten effectief zullen ontvangen worden. Immers, sommige kosten moeten maandelijks, andere maar één maal per jaar betaald worden Hou daarbij ook rekening met de betaaltermijnen van klanten en leveranciers, BTW-aangiften en voorafbetaling van belastingen. Uit het financieel plan blijkt zo wanneer er kasoverschotten of kastekorten zijn. Voor elk kastekort moet je op zoek naar een financiering.

Met een goed financieel plan kan je een prognose-balans en een prognose-resultatenrekening maken, zodat ook met de te betalen belastingen rekening kan houden. Als je dit niet zelf kan doen zal je hiervoor op je boekhouder beroep moeten doen.

De betaaltermijnen zijn dus het belangrijkste element in het financieel plan. De betaaltermijnen maken van de begroting een plan.

 

Het businessplan geeft toelichting bij het financieel plan. Hierin leg je uit hoe je de vooropgestelde inkomsten zal realiseren. En waarom bepaalde kosten of investeringen en het budget ervan noodzakelijk zijn. Dankzij die uitleg worden de droge cijfers tot leven gewekt.

Deze vier documenten samen moeten de bankier (of een andere financier) overtuigen om jou onderneming te financieren.

Het financieel plan en het businessplan lopen dus best over meerdere jaren.

Zowel het budget, de begroting als het financieel- en het businessplan betreffen de toekomst. Wat niet wegneemt dat dit alles kan steunen op gegevens uit het verleden.

Die link met het verleden leggen we in het reorganisatieplan.

Het Reorganisatie Plan:

Het reorganisatieplan is een specifieke toepassing van het volledige businessplan zoals dat hierboven is uitgelegd.

Het is een verplicht document in het kader van de Gerechtelijke Reorganisatie. Lees hier meer over de procedure Gerechtelijk Reorganisatie en hier over het reorganisatieplan

terug naar overzicht

Vijf voor twaalf Menulink: