Tips voor een succesvolle procedure Gerechtelijke Reorganisatie.

De procedure Gerechtelijke Reorganisatie (de vroegere WCO) omvat 2 fases: de periode van de opschorting en de periode van aanzuivering van de schulden.

 • De periode van de opschorting (= de periode waarin je beschermd bent tegen je schuldeisers). Deze periode wordt afgesloten met de homologatie, de bekrachtiging door de Rechtbank, van het Reorganisatieplan.
 • De periode van aanzuivering van de schulden in opschorting, die maximaal 5 jaar kan duren.

De homologatie is een belangrijke mijlpaal, maar je kan de Gerechtelijke Reorganisatie pas als ‘succesvol afgesloten’ aanzien als alle in het reorganisatieplan opgenomen schulden, ook effectief betaald zijn. Pas op het einde van de 2de periode dus.

Deze tips helpen u dat einddoel te bereiken.

 • Begin er tijdig aan : de put is te laat gevuld als het kalf verdronken is zegt het spreekwoord. De actuele situatie van uw onderneming is cruciaal.

 • Een goed reorganisatieplan, bestemd voor de Gerechtelijke Reorganisatie heeft meerdere onderdelen. In de wetteksten is er sprake van 2 onderdelen: een beschrijvend en een bepalend gedeelte.

  1. het beschrijvend gedeelte omvat

   1. een bondige beschrijving van de oorzaken en de gevolgen

   2. een goede beschrijving van de te nemen maatregelen om de onderneming rendabeler te maken

  2. Het bepalend gedeelte omvat

   1. een budget van alle kosten die het rendabiliseren met zich zullen brengen

   2. een begroting van de verwachte opbrengsten van die rendabilisering (dit kunnen kostenbesparingen zijn maar ook toekomstige omzet(stijgingen)

   3. een financieel plan

Hier vindt je meer uitleg over die 5 elementen en tips om een goed businessplan, en een goed reorganisatieplan op te stellen.

 

 • Reken jezelf niet rijk met die begroting en ook niet met je financieel plan. Niet zelden wordt een financieel plan opgemaakt alsof de Gerechtelijke Reorganisatie de omzet vanzelf doet stijgen. Niets is minder waar: de tijd die je als ondernemer investeert in het opstellen van het reorganisatieplan gaat (meestal) ten koste van de verkoop of de productie. Hou daar rekening mee, ook bij het uitwerken van het reorganisatieplan.
 • De publicatie in het BS van de opstart van deze procedure kan klanten en leveranciers doen afhaken. Het is dus best om vooraf goed na te denken hoe je dit kan voorkomen
 • Kostenbesparingen worden vaak overschat. Verwacht niet dat alle kostenbesparingen onmiddellijk effect zullen hebben. Soms is dat effect maar geleidelijk aan voelbaar. Soms is het effect in het begin maar amper merkbaar, maar wordt het sterker naarmate de tijd verstrijkt. Ga dus voor elke soort van kosten na of en hoeveel er kan bespaard worden, maar ook hoe en wanneer het effect van die besparing merkbaar zal zijn

Bijvoorbeeld:

 1. Ontslag van personeel kost handenvol geld. Laat uw sociaal secretariaat vooraf die kosten berekenen en laat dat doen in functie van de personen die u zal ontslaan. Een raming van de ontslagkosten is uit den boze. Ga ook na wanneer die ontslagkosten precies zullen moeten betaald worden en verwerk dat dan in uw financieel plan.
 2. beknibbelen op verzekeringspremies moet omzichtig gebeuren: de risico’s op schadegevallen blijven.
 3. motiveer in het beschrijvend gedeelte waarom je de kosten en investeringen op die bedragen begroot hebt.
 • Neem in de begroting ook een budget op voor de kosten die aan de Gerechtelijke Reorganisatie zelf gelinkt zijn : maak daarover – en over de betaaltermijn – afspraken met uw adviseurs zodat u weet waar u aan toe bent Hou er rekening mee dat tijdens de beschermde periode er geen nieuwe schulden mogen opgebouwd worden : alle kosten, aflossingen van lopende leningen (op basis van de voorziene vervaldagen van die contracten), ontslagvergoedingen, RSZ en BV op die ontslagvergoedingen, enz., moeten op de vervaldag betaald worden. Idem voor de kosten die aan de Gerechtelijke Reorganisatie zelf gelieerd zijn (advocaat, boekhouder).
 • Onderschat de kosten die nodig zijn om de omzet te doen stijgen niet. Om extra omzet te genereren met het bestaande product- of diensten aanbod moet men eerst handelswaar of grondstoffen aankopen of (extra) prestaties leveren. Of moet je nieuwe klanten prospecteren, reclame maken. Hoe ga je die zaken financieren? Werk dat uit en licht dat toe in het reorganisatieplan.

 • Toekomstige omzetten worden ook vaak overschat. Natuurlijk moet u de omzet ook niet onderschatten

 1. Motiveer in het beschrijvend gedeelte van uw businessplan op basis waarvan u de omzet begroot hebt.
 2. Maak ook meerdere simulaties: wat is het effect als de kosten zo hoog blijven als ze begroot worden maar de omzet 5 % lager zou zijn en wat als het 10 % minder zou zijn? Wat als u een aantal weken vertraging oploopt bij het realiseren van die omzet(stijging) ? En kies dan de meest realistische simulatie.
 • Nieuwe producten in de markt zetten is meestal nog duurder en vergt allicht nog meer tijd. Tijd kost ook geld. Kan dat met het aanwezige personeel ?µ
 • Het is best mogelijk dat een deel van het personeel mag / moet ontslagen worden, maar dat tegelijk nieuw personeel met andere kwalificaties moet aangeworven worden. Ook aanwerven kost tijd en geld, vergt mogelijks ook nog opleiding, of een inwerk-periode.
 • Niet zelden zien we reorganisatieplannen waarin het zwaartepunt van de terugbetalingen in de eerste maanden na de homologatie ligt. En dat terwijl de positieve gevolgen van de WCO nog niet zichtbaar kunnen zijn, maar de negatieve juist dan op hun hoogtepunt komen.

De realiteit is meestal dat de negatieve gevolgen van de Gerechtelijke Reorganisatie pas minder zwaar gaan doorwegen en de positieve pas voelbaar worden naarmate de hersteltermijn verstrijkt.

De terugbetalingscapaciteit voor het afbetalen van de oude schulden is dus het kleinst bij de start van de herstelperiode en groeit die naarmate de tijd vordert. Hou daar rekening mee bij het maken van afspraken met de schuldeisers (en uiteraard ook bij het opstellen van het reorganisatieplan).

 • Wat het aflossen van lopende leningen betreft : wanneer er achterstal is, wordt bij de start van de beschermde periode alleen die achterstal bevroren, de nog niet-vervallen afbetalingstermijnen moeten op de vervaldag betaald worden. Niet zelden echter stellen we vast dat de bank – op basis van de “kleine lettertjes” – het aanvragen van een Gerechtelijke Reorganisatie gebruikt als argument voor het opzeggen van de kredieten. Dat betekent dat in het beste geval die volledige banklening op 5 jaar moet afbetaald worden, vaak aan hogere intresten, met extra kosten ook.

terug naar overzicht

Vijf voor twaalf Menulink: