Combinatie vrijwilligerswerk en een pensioenuitkering

Gepensioneerden met een beroepsactiviteit zijn in België onderhevig aan twee verplichtingen :

  1. een voorafgaandelijke schriftelijke aangifte (bij aangetekend schrijven) van hun beroepsactiviteit bij de toekennende pensioeninstantie;
  2. het beperken van hun beroepsinkomen tot een bij wet bepaalde limiet.

Aangezien vrijwilligerswerk geen beroepsactiviteit is, zijn gepensioneerden die aan vrijwilligerswerk doen niet verplicht tot voormelde aangifte. Als zij de specifieke regels voor onkostenvergoedingen aan vrijwilligers respecteren is er ook geen gevaar dat de uitbetaling van hun pensioen in het gedrang kan komen door het overschrijden van inkomstengrenzen.

Let wel brugpensioen, of "werkloosheid met bedrijfstoeslag" is geen pensioen en is wel degelijk enkel toegelaten na voorafgaandelijke schrijftelijke toelating.

Samenwerken met Dyzo Menulink: