Overslaan en naar de inhoud gaan
Dynamiseren van zelfstandige ondernemers

Onderneming in moeilijkheden

Categorie:

Procedure

 1. algemeen

  De procedure gerechtelijke reorganisatie biedt ondernemingen tijdelijke bescherming tegen schuldeisers waardoor de ruimte in de tijd wordt geboden om de schulden op een haalbare termijn al dan niet gedeeltelijk te vereffenen. 
  Onderscheiden doelen :

  1. Minnelijk akkoord
  Te onderhandelen met de schuldeisers. Niet noodzakelijk met alle schuldeisers. Minimum met twee.
  Deze vorm van gerechtelijke organisatie is enkel aangewezen indien het aantal schuldeisers beperkt is en de hoegrootheid van de schulden beperkt.
  2. Collectief akkoord:
  Dit betreft de meest gevolgde procedure.
  Na de opening door de rechtbank, met aanstelling van een gedelegeerd rechter, volgt een procedure van opschorting gedurende dewelke schulden bestaand bij aanvang van de procedure niet dienen betaald te worden. Er wordt voor alle schulden een reorganisatieplan opgesteld waarbij de meeste schulden gedeeltelijk worden herleid tot bijvoorbeeld 50%. De schuldeisers kunnen hierover hun stem uitbrengen. Indien de nodige meerderheden behaald worden zal de rechtbank het plan normaliter homologeren. Na de homologatie neemt de periode van 60 maand gedurende dewelke de schuldeisers dienen betaald te worden een aanvang.
  3. Overdracht onder gerechtelijk gezag
  Een deel of het geheel van de onderneming wordt verkocht teneinde het gerealiseerde actief te verdelen onder de schuldeisers. Dit gebeurt onder het gezag van een gerechtsmandataris aangesteld door de ondernemingsrechtbank.
   

  terug naar overzicht

 2. Algehele begeleiding door Dyzo

  Onder begeleiding van Dyzo wordt vooral de procedure strekkende tot collectief akkoord gevoerd.
  Komen hiervoor vooral in aanmerking :
  Ondernemingen die met tijdelijke financiële problemen kampen en in staat zijn de schuldenlast weg te werken, al dan niet mits nog te nemen maatregelen, over een periode van 60 maand. De schuldenlast wordt ook grotendeels herleid.
  Het betreft een uiterst formele procedure waardoor de ondernemer wordt afgeraden deze zelf te voeren.
  Gezien de procedure behoorlijk arbeidsintensief is, hetgeen aanzienlijke kosten met zich brengt, biedt Dyzo deze dienst aan mits betaling van een maandelijkse onkostenvergoeding van 20 x 125 euro na afloop van de procedure tegelijkertijd met de betalingen aan de schuldeisers te verrichten. Indien geen homologatie tussenkomt, is geen vergoeding verschuldigd.
  De afdeling Schulp binnen Dyzo voert voor de ondernemingen die in aanmerking komen de volledige procedure :
  - Er wordt een analyse gemaakt van de situatie van de onderneming 
  - Contact en samenwerking met de boekhouder
  - De bewijsstukken neer te leggen samen met het verzoekschrift worden verzameld
  - Opstellen verzoekschrift en indienen van het dossier bij de rechtbank
  - Besprekingen met de gedelegeerd rechter
  - Bijstand op de zittingen van de rechtbank
  - Informatieplicht aan schuldeisers na vonnis opening procedure
  - Bijstand bij het opmaken van de maandelijkse verslagen indien opgelegd in het vonnis
  - Opstellen reorganisatieplan
  - Verzamelen volmachten van schuldeisers voor de stemming
  - Aanwezigheid op zitting stemming
  - Verrichten van de maandelijkse betalingen aan de schuldeisers zoals vastgelegd in het plan
  - Alle communicatie met derden

 3. Vereenvoudigde toegang tot de procedure van toepassing van 26.03.21 tot 30.06.21

  Een wetswijziging ingegeven door de financiële problemen van vele ondernemingen veroorzaakt door de corona pandemie heeft de toegang tot de procedure gerechtelijke reorganisatie vereenvoudigt gezien de wetgever van oordeel is dat veel ondernemingen op korte termijn een beroep zullen dienen te doen op de bescherming geboden door voormelde procedure.
  Vanaf 26.03.21 (publicatie in het Belgisch Staatsblad) treedt deze vereenvoudiging in werking voorlopig tot 30.06.21. 
  Het komt erop neer dat bepaalde stukken die vroeger meteen bij het verzoekschrift dienden gevoegd te worden pas in een later stadium kunnen neergelegd worden, meer bepaald uiterlijk 2 dagen voor de zitting waarin over het verzoek wordt geoordeeld.
  In de praktijk zal dit slechts voor een kort uitstel zorgen waardoor de vraag rijst of het niet de voorkeur geniet, indien mogelijk, alle stukken meteen bij het verzoekschrift te voegen.
  De verzoeker kan eveneens melden waarom het niet lukt de noodzakelijke stukken bij te voegen. De rechtbank oordeelt dan op basis van de bijgevoegde stukken.
  In de praktijk zal dit betekenen dat de rechtbank de procedure niet zal openen indien zij van oordeel is dat onvoldoende stukken voorhanden zijn. 
   

 4. Versnelde procedure gerechtelijke reorganisatie (26.03.21 tot 30.06.21)

  Gezien de vrees voor toenemende procedures gerechtelijke reorganisatie werd eveneens een versnelde procedure gerechtelijke reorganisatie in het leven geroepen. Deze bepalingen gelden tijdens de periode van 26.03.21 tot 30.06.21.
  Deze procedure wordt geopend nadat de Voorzitter van de rechtbank bij gemotiveerde beslissing het dossier in het kader van een "voorbereidend akkoord" aan de rechtbank voor verder gevolg heeft overgemaakt. De mogelijkheid van het voorbereidend akkoord (eveneens een nieuwe bepaling met dezelfde geldingsduur) werd eerder uiteengezet als afzonderlijk item onder de rubriek "onderneming in moeilijkheden".