Overslaan en naar de inhoud gaan
Dynamiseren van zelfstandige ondernemers

Ondernemen

Categorie:

Stopzetting activiteit

 1. Stopzetting - eenmanszaak

  De stopzetting van een eenmanszaak gaat gepaard met verschillende handelingen :
  - Schrapping uit de kruipuntbank voor ondernemingen via het ondernemingsloket van een sociaal verzekeringsfonds hetwelk een attest van uitschrijving bezorgt.
  - Stopzetting BTW nummer. Binnen de maand na stopzetting dient de BTW administratie ingelicht te worden bij gebreke waaraan een boete wordt geriskeerd. Voorafgaandelijk aan de stopzetting dient nagezien te worden of de BTW toestand geregulariseerd is en alle BTW betaald is. De boekhouder kan daarbij de nodige bijstand verlenen. Er wordt immers een stopzettingscontrole verricht. Bij de schrapping zelf kan het sociaal verzekeringsfonds bijstand verlenen.
  - Het informeren van het sociaal verzekeringsfonds binnen de 15 dagen met een verklaring en bewijs van stopzetting. Het verdient aanbeveling zich te wenden tot een ondernemingsloket van het sociaal verzekeringsfonds van aansluiting waardoor de meeste handelingen aldaar gecoördineerd worden Vanaf het kwartaal na de stopzetting dienen niet langer sociale bijdragen betaald te worden.
  - In kennis stellen van de mutualiteit binnen de 15 dagen waarna het nodige wordt gedaan om de inschrijving met het nieuw bekomen statuut te regelen.

 2. Gevolgen schulden stopzetting eenmanszaak

  De ondernemer met een eenmanszaak heeft slechts één vermogen. De stopzetting doet dienvolgens de eventuele schulden niet verdwijnen. 
  Schulden zijn eigen aan de persoon waardoor ze kunnen geïnd worden via de beroepsgoederen alsook via de privé goederen van de ondernemer, zowel tijdens als na de stopzetting. Het betalen van de schulden betreft een noodzaak.
  Met betrekking tot de sociale bijdragen kan in geval van betaalmoeilijkheden onder bepaalde voorwaarden vrijstelling en of kwijtschelding van verhogingen gevraagd worden. 
  Bij een stopzetting met schulden is het belangrijk na te zien indien een aangifte van staking van betaling (aanvraag faillissement) dient overwogen te worden. Dit dient tijdig aangevraagd te worden vermits een vonnis houdende opening faillissement dient tussen te komen (= bij voorkeur 15 dagen voorafgaandelijk aangevraagd) binnen de zes maand na de stopzetting. Een faillissement kan aangewezen zijn vermits in die procedure het stelsel van de integrale kwijtschelding bestaat hetgeen ontbreekt in andere insolventieprocedures zoals bv. de collectieve schuldbemiddeling.
  Met betrekking tot alle hiervoor meegegeven problematieken biedt Dyzo ondersteuning en begeleiding.

 3. Stopzetting door zelfstandige helper - meewerkende echtgenoot

  Bij stopzetting van de activiteit van de onderneming dienen zelfstandige helpers en meewerkende echtgenoten eveneens hun sociaal verzekeringsfonds in te lichten teneinde hun verplichting tot het betalen van sociale bijdragen een einde te doen nemen. De hoofdzelfstandige bezorgt een verklaring waarin de stopzetting bevestigd wordt.

 4. Vennootschap - overdracht aandelen

  Indien bestuurders en zaakvoerders (aandeelhouders) de activiteiten wensen over te dragen, bestaat de mogelijkheid de aandelen over te dragen waarbij eveneens ontslag wordt genomen uit de bestuursfuncties.
  Dit scenario doet zich hoofdzakelijk voor in kleinere vennootschappen waar de bestuursfuncties en de aandelen in dezelfde handen verenigd zijn.
  De kandidaat overnemers worden de nieuwe aandeelhouders en bekleden doorgaans voortaan ook de bestuursfuncties.
   

 5. Vennootschap - overdracht handelsfonds

  Het merendeel van de vennootschappen waar de activiteit wordt stopgezet, dragen enkel het handelsfonds over waarna de vennootschap wordt ontbonden en vereffend.

 6. Vennootschap - vrijwillige ontbinding en vereffening

  De meest voorkomende redenen om tot deze actie te beslissen, betreffen :
  - Slechte economische vooruitzichten
  - Onenigheid tussen vennoten en/of aandeelhouders
  - Herstructurering
  - Einde loopbaan

 7. Werkwijze vrijwillige ontbinding en vereffening in 2 stadia

  Er dient een beslissing tot ontbinding genomen te worden door de Algemene Vergadering waarbij één of meerdere vereffenaars worden aangesteld. De nodige omzichtigheid daarbij is geboden vermits de aansprakelijkheden van de vereffenaar(s) niet gering zijn.
  De voornaamste taken van de vereffenaar :
  - Vermelden van het "in vereffening zijn" in alle communicatie
  - Belanghebbenden in kennis stellen van de beslissing
  - Realiseren van het actief
  - Nazien van de schuldvorderingen om vervolgens tot betaling over te gaan
  - Overeenkomsten beëindigen
  - Aangifte staking van betaling (aanvraag faillissement) indien onafwendbaar
  - Voorleggen plan houdende verdeling voor akkoord aan de ondernemingsrechtbank
  - Na tussenkomst van voormelde goedkeuring kan de vereffening afgesloten worden en houdt de vennootschap op te bestaan
  - Resterende activa worden pro rata conform hun inbreng verdeeld onder de aandeelhouders / vennoten.
  - Notariële akten (ontbinding + sluiting vereffening) zijn noodzakelijk in geval van notariële opgerichte vennootschappen.

   

 8. Vrijwillige ontbinding en vereffening in 1 fase

  De wetgever laat onder bepaalde voorwaarden de ontbinding en vereffening met onmiddellijke sluiting van een vennootschap toe.
  Dit bespaart alvast één notariële akte en betreft uiteraard een aanzienlijke herleiding van de taken van de vereffenaar.
  Er blijven uiteraard bepaalde voorwaarden van toepassing :
  - Verslag van een externe revisor
  - Alle schulden dienen betaald te zijn of dienen in te stemmen met de onmiddellijke sluiting. Aandeelhouders worden daartoe mogelijks bereid gevonden, maar bij derde schuldeisers is de instemming minder evident te bekomen.
  - Schuldeisers die miskend werden kunnen de rechtbank om de heropening van de vereffening verzoeken. De aandeelhouders kunnen tegenover die schuldeisers enkel gehouden zijn ten belope van hun inbreng, hetzij van de bij de vereffening ontvangen uitkering.
  Vragen omtrent deze procedure kunnen voorgelegd worden aan de juridische helpdesk van Dyzo.

 9. Vennootschap - Gerechtelijke ontbinding en vereffening

  De vereffening kan eveneens bevolen worden bij vonnis van de ondernemingsrechtbank om wettige redenen. Bijvoorbeeld :
  - Grove fouten en / of verzuim van aandeelhouders en vennoten bij het uitvoeren van hun verplichtingen
  - Onmogelijkheid tot verdere uitvoering van de taken (hoofdzakelijk medische problematieken)
  - Ernstige en blijvende onenigheden tussen aandeelhouders of vennoten
  - Slapende vennootschappen : Elke belanghebbende kan de rechtbank verzoeken de vereffening uit te spreken indien gedurende een bepaalde periode geen jaarrekeningen werden neergelegd. Vroeger betrof die periode 3 jaar. De huidige vennootschapswet laat die vordering reeds toe bij een éénmalige laattijdige neergelegde jaarrekening. Deze vordering wordt hoofdzakelijk ingesteld door het openbaar ministerie. In de praktijk niet vanaf het ogenblik van een éénmalige niet neerlegging, doch slechts na meerdere tekortkomingen. De betrokken vennootschap is steeds in de mogelijkheid de ontbrekende jaarrekeningen tijdens de procedure neer te leggen. Na deze regularisatie gaat de rechtbank niet in op het verzoek tot gerechtelijke vereffening.

 10. Faillissement vennootschap

  De activiteiten van een vennootschap kunnen eveneens een einde nemen nadat de ondernemingsrechtbank de vennootschap in staat van faillissement heeft verklaard. De voorwaarden en de gevolgen van een faillissement wordt omschreven onder de rubriek faillissementen.
  De aangestelde curator dient dan de activiteiten overeenkomend met de vereffening uit te voeren.
  Het vonnis houdende sluiting van het faillissement betekent niet het einde van het bestaan van de vennootschap waarbij doorgaans een bestuurder als vereffenaar wordt aangesteld. De taken van laatstgenoemde zijn uiteraard beperkter dan deze van de vereffenaar in normale omstandigheden vermits de curator reeds het leeuwendeel van de taken heeft uitgevoerd.