Overslaan en naar de inhoud gaan
Dynamiseren van zelfstandige ondernemers

Ondernemen

Categorie:

Accountant-boekhouder

 1. Boekhouding

  Een regelmatige boekhouding vormt naast een financieel instrument voor de ondernemer ook een basis welke als bewijskracht geldt t.o.v. derden.

 2. Algemeen

  Deze gelden voor alle ondernemingen hetzij natuurlijke personen die zelfstandig een beroepsactiviteit uitoefenen, vennootschappen, verenigingen en stichtingen .

  Een onderneming moet een passende boekhouding hebben; ze moet volledig zijn wat betekent dat alle verrichtingen dienen ingeboekt te worden zonder uitstel, getrouw en naar tijdsorde in een dagboek. Elke boeking geschiedt aan de hand van een gedagtekend verantwoordingsstuk waarnaar zij moeten verwijzen.

  Elke onderneming verricht, omzichtig en te goeder trouw, ten minste eens per jaar de nodige opnemingen, verificaties, onderzoekingen en waarderingen om op een door haar gekozen datum de inventaris op te maken van al haar bezittingen, vorderingen, schulden en verplichtingen die betrekking hebben op haar bedrijf en van de eigen middelen daaraan verstrekt.  Er dient ook een jaarrekening te worden opgesteld.

 3. Vereenvoudigde boekhouding

  Te voeren door :

  -natuurlijke persoon die zelfstandig een beroepsactiviteit uitoefent, vennootschappen onder firma, gewone commanditaire vennootschappen en maatschappen wiens jaaromzet niet hoger is dan 500000 €.

  -verenigingen en stichtingen waarvan niet meer dan 1 van volgende criteria zijn overschreden: jaargemiddelde 5 voltijdse werknemers, recurrente ontvangsten 334500 €,
  Bezittingen  1337000€ en schulden 1337000 €.

  Inhoud:

  Alle verrichtingen dienen ingeschreven te worden in drie dagboeken:

  • Een financieel dagboek : mutaties in de liquide middelen in contanten en op rekening alsmede de dagelijkse saldi in contanten
  • Aankoopdagboek: alle inkoop-, invoerverrichtingen en ontvangen diensten
  • Verkoopdagboek: alle verkoop-,uitvoerverrichtingen en geleverde diensten

  Het voorschrift over de volledige en getrouwe aard van de boekhouding van deze ondernemingen geldt , onverminderd het opstellen van de inventaris en de jaarrekening en het inschrijven ervan in een register, voor de verrichtingen die, krachtens de wet, in deze drie boeken moeten worden ingeschreven.

 4. Dubbele boekhouding

  Te voeren door :
  Alle andere ondernemingen: eenmanszaken, vennootschappen onder firma, gewone commanditaire vennootschappen met een omzet groter dan 500000€, alsook alle andere vennootschappen en verenigingen die meer dan 1 van de opgegeven grenzen overschrijden.
  Inhoud

  1. Elke boekhouding wordt gevoerd met inachtneming van de gebruikelijke regels van het dubbel boekhouden.
  2. De boekhouding moet volledig zijn en alle verrichtingen, bezittingen, vorderingen, schulden en verplichtingen van de onderneming omvatten.
  3. Elke boekhouding wordt door middel van een gestructureerd stelsel van boeken en rekeningen gevoerd.
  4. Alle verrichtingen worden ingeschreven in of overgebracht naar de rekeningen waarop ze betrekking hebben.
  5. Het rekeningstelsel moet passend en gestructureerd zijn naar het model van de minimumindeling van het algemeen rekeningenstelsel.
  6. De inventaris wordt ingericht overeenkomstig het rekeningenstelsel van de onderneming
  7. De jaarrekening moet, zonder toevoeging of weglating, voortvloeien uit de balans van de desbetreffende rekeningen, opgemaakt na het in overeenstemming brengen met de gegevens van de inventaris.
 5. Belang assistentie boekhouder - accountant

  Uit voorgaande verplichtingen blijkt dat assistentie bij het voeren van een correcte boekhouding in principe noodzakelijk is.
  Naast het voldoen aan de formele verplichtingen beschikt de cijferberoeper bovendien over de nodige kennis om de fiscaal meest gunstige werkwijze aan te bieden, hetzij naar de vorm van de onderneming, hetzij onder andere naar in rekening te brengen aftrekbare posten.