Hoe wordt de rechtplegingsvergoeding bepaald ?

Iemand die een rechtszaak wint, kan een vergoeding krijgen voor de betaalde advocatenkosten. Maar toch krijgt men niet alle advocatenkosten integraal terugbetaald: de verliezende partij moet een forfaitaire vergoeding betalen. Die vergoeding is afhankelijk van de waarde van het geschil:

 

waarde van geschil in € Basis €

mini-

mum €

maxi-

mum €

tot 250 150 75 300
250,01 - 750 200 125 500
750,01 - 2500 400 200 1000
2500,01 - 5000 650 375 1500
5000,01 - 10000 900 500 2000
10000,01 - 20000 1100 625 2500
20000,01 - 40000 2000 1000 4000
40000,01 - 60000 2500 1000 5000
60000,01 - 100000 3000 1000 6000
100000,01 - 250000 5000 1000 10000
250000,01 - 500000 7000 1000 14000
500000,01 -> 1000000 10000 1000 20000
meer dan 1000000 15000 1000 30000

 

 
- kolom 1: De waarde van een geschil is hetgeen bepaald is in de dagvaarding of in de conclusies die de advocaten schrijven. Dat kan bijvoorbeeld de waarde van de onbetaalde facturen zijn, aangevuld met intresten.
Indien een geschil niet in geld kan worden uitgedrukt (bijvoorbeeld echtscheiding), wordt er een basisbedrag van 1.200 euro aan de winnende partij toegekend.
Voor de bepaling van de waarde bij geschillen omtrent onderhoudsuitkeringen gelden aparte regels.
- kolom 2: In principe krijgt men het basisbedrag dat overeenstemt met de waarde van het geschil.
- kolom 3 en 4: toch kan de rechter bij zijn uitspraak het basisbedrag verhogen of verlagen waarbij hij zich moet houden aan welomschreven minimum- en maximumbedragen. Let wel, u moet dit als partij uitdrukkelijk vragen, de rechter kan dit door een ontbrekende komma in de Nederlandstalige tekst niet uit eigen beweging beslissen. Een aanpassing van de wet op dit punt is in voorbereiding. Hij hanteert daarvoor verschillende criteria (zie hieronder) en zal altijd moeten motiveren waarom hij al dan niet meer of minder geeft dan het basisbedrag.
 
Pas op: het blijft mogelijk voor een rechter om te bepalen dat ieder zijn stuk van de advocatenkosten draagt en dat niemand een vergoeding moet betalen.
 

Indien iemand ‘bij verstek’ (dat is wanneer hij nooit is komen opdagen tijdens de zittingen) is veroordeeld, is de vergoeding het minimumbedrag.
 
Voor bepaalde geschillen voor de arbeidsrechtbank en het arbeidshof gelden evenwel afwijkende bedragen:

 

  Basisbedrag Minimumbedrag maximumbedrag
voorzitter arbeidsrechtbank
tot 249,99 euro <36,46 euro <26,46 euro <46,46 euro
250 - 619,99 euro <36,46 euro <26,46 euro <46,46 euro
620 - 2500 euro <36,46 euro <26,46 euro <46,46 euro
meer dan 2500 euro <72,86 euro <57,86 euro <87,86 euro
arbeidsrechtbank
tot 249,99 euro <36,46 euro <26,46 euro <46,46 euro
250 - 619,99 euro <72,86 euro <57,86 euro <87,86 euro
620 - 2500 euro <109,32 euro <89,32 euro <129,32 euro
meer dan 2500 euro <218,64 euro <188,64 euro <248,64 euro
Arbeidshof
tot 249,99 euro <48,61 euro <38,61 euro <58,61 euro
250 - 619,99 euro <97,17 euro <82,17 euro <112,17 euro
620 - 2500 euro <145,78 euro <120,78 euro <160,78 euro
meer dan 2500 euro <291,50 euro <251,50 euro <331,50 euro

 

 
In sociale zekerheidsgeschillen, bijvoorbeeld omtrent het recht op een tegemoetkoming voor een persoon met een handicap, is het wel zo dat men geen vergoeding verschuldigd is, tenzij het proces roekeloos of tergend is.