Hoe kan ik bepaalde goederen voor mij houden ondanks beslag ?

Je kan de beslaglegger voorstellen om de in beslag genomen goederen te verkopen aan iemand die je kent en die bereid is ze aan jou in bruikleen te geven. Dit betekent dat je moet voorbereid zijn op het bezoek van de beslaglegger en dat je op tijd iemand vindt die wat geld wil uitgeven om je te helpen. (Beslagleggers zijn ofwel gerechtsdeurwaarder of curator. Een curator is de uitvoerder van een faillissement.) Er zijn twee voorwaarden voor die zogenaamde 'verkoop in der minne' :

  1. Je moet het verkoopsvoorstel bekend maken aan de beslaglegger. Die kan met het voorstel akkoord gaan of het weigeren. Die beslaglegger heeft het recht om de verkoop te weigeren tot 10 dagen na de beslaglegging. Dat laatste zal gebeuren als de beslaglegger (of de opdrachtgevende schuldeiser) vinden dat er abnormaal weinig voor geboden wordt.
  2. De opbrengst van die verkoop moet aan de beslaglegger betaald worden binnen de 8 dagen na het akkoord.

 

Lees ook hoe je kan zorgen dat de goederen die bij jou in bruikleen staan niet in beslag kunnen genomen worden.

Voor de juristen onder de surfers volgt hierna de lettelijke tekst van de toepasselijke wettekst. Dyzo haalde er de meta-info uit, om de leesbaarheid te verbeteren.

Het gerechtelijk wetboek artikel 1562 bis 'De schuldenaar tegen wie een uitvoerend beslag op roerend goed geschiedt, kan de in beslag genomen goederen in der minne verkopen ten einde de opbrengst ervan aan te wenden voor de betaling van de schuldeisers. Op straffe van verval moet de schuldenaar binnen tien dagen na de betekening van de beslaglegging de gerechtsdeurwaarder in kennis stellen van de hem gedane voorstellen. Wanneer de gerechtsdeurwaarder meent dat deze voorstellen ontoereikend zijn of wanneer de schuldeiser bewijst dat deze ontoereikend zijn, wordt met het verzoek tot verkoop in der minne geen rekening gehouden. Behalve indien de weigering om met de verkoop in te stemmen is ingegeven door de bedoeling om de schuldenaar te benadelen, kan de schuldeiser niet aansprakelijk worden gesteld.
  De overdracht van de eigendom van het goed is afhankelijk van de betaling van de prijs ervan in handen van de gerechtsdeurwaarder binnen acht dagen na de aanvaarding van het aankoopbod. Bij niet-naleving van die termijn kunnen de goederen onverwijld openbaar te koop worden gesteld.'