Overslaan en naar de inhoud gaan
Dynamiseren van zelfstandige ondernemers

Faillissement

Categorie:

Vonnis sluiting

 1. Faillissement natuurlijke personen (éénmanszaak - mandataris vennootschap)

  Een faillissement wordt steeds gesloten verklaard op de manier waarop het werd geopend : bij vonnis.
  Indien geen vervroegde kwijtschelding werd toegekend tijdens de procedure wordt in het vonnis houdende sluiting geoordeeld over de toekenning van de kwijtschelding op voorwaarde dat deze door de gefailleerde tijdig werd aangevraagd. Bij gebreke aan (tijdige) aanvraag door de gefailleerde kan de rechtbank de kwijtschelding niet toekennen.
  Het vonnis houdende sluiting dient gepubliceerd te worden in het Belgisch Staatsblad.
  De sluiting van het faillissement betekent de kwijting voor de curator die na tussenkomst van het vonnis over geen enkel mandaat meer beschikt. Het is hem dienvolgens niet mogelijk nog handelingen te stellen in de hoedanigheid van curator.
  Een gesloten faillissement kan niet meer heropend worden.
  De beroepstermijn tegen het vonnis houdende sluiting met al dan niet toekenning van de kwijtschelding bedraagt 1 maand na de betekening van het vonnis door een gerechtsdeurwaarder.

 2. Vennootschappen

  In deze faillissementen dient niet geoordeeld te worden over de kwijtschelding vermits een vennootschap geen kwijtschelding kan bekomen. Schuldeisers kunnen de restschulden niet meer invorderen bij een vennootschap wiens faillissement is afgesloten.
  De rechtbank sluit het faillissement en stelt de bestuurder van de vennootschap aan tot vereffenaar vermits het faillissement de juridische entiteit van de vennootschap niet doet ophouden te bestaan.
  De taken van de alsdan aangestelde vereffenaar zijn uiteraard beperkt van aard. 
  Van een heropstart van de activiteiten van de na faillissement in vereffening gestelde vennootschap kan uiteraard geen sprake zijn.
  Het mandaat van de curator neemt een einde op het ogenblik van het vonnis sluiting. In die hoedanigheid kunnen door de curator geen handelingen meer gesteld worden.
  Een gesloten faillissement kan niet heropend worden.
  De beroepstermijn bedraagt 1 maand na de betekening van het vonnis door de gerechtsdeurwaarder. Het aanwenden van een rechtsmiddel in het kader van de sluiting van een faillissement van een vennootschap is eerder uitzonderlijk. 
  In tegenstelling tot het vonnis houdende sluiting van het faillissement van een natuurlijk persoon dienen in deze faillissementen in het vonnis sluiting enkel de gebruikelijke aangelegenheden vermeld te worden. Oordelen over materies als de kwijtschelding is hier niet aan de orde. 

 3. Verzet belanghebbenden tegen de kwijtschelding

  Elke belanghebbende kan zich bij verzoekschrift verzetten tegen de kwijtschelding die wordt toegekend aan de gefailleerde. Het vonnis houdende toekenning kwijtschelding wordt gepubliceerd in het Belgische Staatsblad. Schuldeisers kunnen dit tot drie maand na de publicatie van het vonnis in het Belgisch Staatsblad. Daartoe dient een verzoekschrift ingediend te worden.