Overslaan en naar de inhoud gaan
Dynamiseren van zelfstandige ondernemers

Faillissement

Categorie:

Taken van de curator

 1. De opdrachten van de curator zijn zeer talrijk

  Een opsomming van alle taken van de curator zou te ver leiden. Hieronder volgt een opsomming van de opdrachten die nuttig om volgen zijn door de gefailleerden. Het volgen van het dossier via regsol (digitaal platform) door de gefailleerde is belangrijk om eventueel bemerkingen aan de curator te kunnen overmaken mbt. de te vervullen taken.
  - Het vonnis houdende opening van het faillissement zo spoedig mogelijk laten betekenen door een gerechtsdeurwaarder. Deze betekening doet de termijn van 15 dagen om een rechtsmiddel aan te wenden een aanvang nemen. Het is voor alle betrokken partijen belangrijk zekerheid te bekomen omtrent het al dan niet definitief karakter van het faillissement. Een vonnis dat hervormd wordt in beroep heeft als resultaat dat het faillissement geacht wordt nooit te hebben bestaan. Een curator die in deze onzekere periode activa heeft gerealiseerd of andere onomkeerbare gevolgen heeft veroorzaakt, heeft een probleem in geval van hervorming.
  - Ontslag werknemers en afgifte nodige sociale documenten.
  - De briefwisseling van de gefailleerde wordt rechtstreeks aan de curator overgemaakt. Vanaf de datum van het eerste PV van verificatie van de schuldvorderingen kan de gefailleerde natuurlijk persoon verzoeken terug zelf de briefwisseling te mogen ontvangen.
  - Opmaken proces-verbaal van plaatsopneming waar de verklaring van de gefailleerde summier genoteerd wordt en van de  inventaris van de goederen.
  - Verderzetting activiteiten : indien nuttig voor het te realiseren actief kan de curator de rechtbank verzoeken toelating te bekomen tot verderzetting van de activiteiten. Dit betreft dan de effectieve verderzetting bijvoorbeeld om de productie van bepaalde goederen te kunnen realiseren, niet te verwarren met een tijdelijke opening van de onderneming om de aanwezige goederen te koop aan te bieden.
  - Verstrekken advies omtrent de kwijtschelding
  - Opmaken van meerdere processen-verbaal van verificatie der schuldvorderingen waarin de aangegeven schuldvorderingen worden opgenomen alsook het gevolg dat er werd aan gegeven, hetzij aanvaard, betwist (in geval niet akkoord), hetzij aangehouden (nog nader te onderzoeken door de curator. De gefailleerde volgt het dossier bij voorkeur op via regsol zodat de curator tijdig kan worden ingelicht indien een schuldvordering niet correct is (bijvoorbeeld bepaalde facturen reeds betaald). Eens opgenomen door de curator in het PV als aanvaard, is discussie niet langer mogelijk.
  - De schuldvorderingen van de werknemers dienen bij voorrang behandeld te worden. Na hun opname verwittigt de curator het fonds voor sluiting van ondernemingen die instaat voor de betaling (indien niet geheel dan toch grotendeels) aan de werknemers die de afhandeling van het faillissement niet dienen af te wachten.
  - Realisatie van de voor beslag vatbare goederen. In het kader van een faillissement van een natuurlijk persoon met een huisraad met een modale waarde is de kans zeer groot dat de gefailleerde, indien gewenst, de voor beslag vatbare goederen zelf kan inkopen tegen een prijs gelijk aan de te behalen prijs bij een openbare verkoop. De curatoren zijn zich immers bewust van het feit dat de kosten om een dergelijke verkoop te realiseren buiten verhouding tot de opbrengst zijn. De curator kan slechts toelating bekomen om tot verkoop over te gaan vanaf het eerste PV van verificatie met uitzondering van de goederen vatbaar voor bederf  (bijvoorbeeld verse voedingswaren) waarvoor toelating tot dadelijke verkoop kan worden gevraagd door de curator.
  - Al dan niet verderzetten van de hangende rechtsgedingen. De curator neemt de leiding over de procedures en beslist indien een procedure al dan niet wordt verdergezet afhankelijk van het voor- of nadeel dat de verderzetting met zich kan brengen.
  - Opmaken van een jaarlijks verslag waarin een uiteenzetting van de werkzaamheden en een overzicht van de financiële situatie wordt opgenomen.
  - Opmaken afrekening (overzicht actief en verdeling onder de schuldeisers) en het oproepen van de gefailleerde en de schuldeisers voor de afrekeningsvergadering gehouden onder het voorzitterschap van de rechter-commissaris
  - Nogmaals verstrekken advies omtrent de kwijtschelding voorafgaandelijk aan de zitting houdende sluiting van het faillissement