Overslaan en naar de inhoud gaan
Dynamiseren van zelfstandige ondernemers

Faillissement

Categorie:

Sluiting faillissement : voorbereidende activiteiten

 1. Faillissementen met gerealiseerde activa

  Indien voldoende activa aanwezig zijn om de kosten te dekken, kan na het realiseren van het actief, afhandelen van de betwistingen mbt. de aangiften schuldvorderingen en andere eventuele lopende gedingen een aanvang genomen worden met de activiteiten ter voorbereiding van de sluiting van het faillissement.
  De curator :
  - Legt zijn verzoekschrift tot goedkeuring van zijn staat van kosten en ereloon voor aan de rechtbank
  - Maakt na ontvangst van de beschikking de afrekening op waarin de wijze van verdeling van het actief onder de schuldeisers wordt uiteengezet
  - Nodigt de gefailleerde en de schuldeisers uit op de afrekeningsvergadering, voorgezeten door de rechter-commissaris, waar eventuele bemerkingen schriftelijk dienen meegedeeld te worden die in geval van blijvende betwisting door de rechtbank zullen beslecht worden
  - Doet de nodige uitbetalingen na goedkeuring door de rechter-commissaris van de uitdelingstabel via de consignatie- en depositokas.
  - Maakt een laatste advies op aangaande de al dan niet toekenning van de kwijtschelding.
  De rechtbank bepaalt een datum voor de zitting waarop de sluiting van het faillissement zal behandeld worden.
  Uit deze opsomming blijkt dat na het realiseren van het actief en het beslechten van de hangende betwistingen de effectieve sluiting van het faillissement nog enkele maanden op zich zal laten wachten.

 2. Pro Deo faillissementen - ontoereikend actief

  Faillissementen waarbij het gerealiseerd actief onvoldoende blijkt te zijn om de normale werkingskosten van de curator bij de afhandeling van een faillissement te vereffenen en waar dienvolgens in geen geval uitkeringen aan schuldeisers zullen kunnen gedaan worden, kennen een vereenvoudigde vorm van afsluiting.
  Het bijeenroepen van een afrekeningsvergadering met uitleg over de verdeling is in dergelijke faillissementen overbodig.
  De wetgever heeft een vast ereloontarief vastgelegd voor de curator waardoor het neerleggen van een verzoekschrift strekkende tot sluiting bij gebrek aan toereikend actief volstaat.
  In dergelijke faillissementen wordt na het verzoekschrift door de rechtbank meteen een zittingsdatum voor de sluiting vastgelegd.
  Het vast ereloon voor de curator wordt dan toegekend in het vonnis houdende sluiting.