Overslaan en naar de inhoud gaan
Dynamiseren van zelfstandige ondernemers

Faillissement

Categorie:

Schuldeisers : aangifte schuldvordering

 1. Indienen schuldvorderingen

  Om in aanmerking te komen om in de afrekening van de verdeling van de activa opgenomen te worden, dient een schuldeiser aangifte van haar vordering te doen alsook melding te maken van het voorrecht waarop men zich wenst te beroepen.
  De schuldeisers gekend door de curator worden door hem uitgenodigd aangifte te doen. Als gevolg van de publicatie van het vonnis houdende opening faillissement in het Belgisch Staatsblad worden ook de niet aangeschreven schuldeisers geacht kennis te hebben van het faillissement en dient een aangifte ingediend te worden.
  Belgische schuldeisers en deze in België gevestigd dienen dit via regsol te doen. De overige mogen de documenten overmaken aan de curator die ze zal opladen.
  De termijn van neerlegging wordt bepaald op dertig dagen na het vonnis opening. Deze termijn werd bepaald om de curator toe te laten zich spoedig een beeld van het passief te vormen. Het betreft echter geen vervaltermijn. Het recht een schuldvordering in te dienen vervalt pas 1 jaar na de opening. Op die laatste termijn bestaan ook enkele uitzonderingen waarvan de belangrijkste een bijkomende termijn van zes maand betreft na tussenkomst van een vonnis waarin een discussie met belang voor de faillissementsprocedure definitief werd beslecht.
  De aangifte moet vergezeld zijn van de stukken die de vordering moeten bewijzen zoals onder andere facturen, overeenkomsten, vonnissen, afrekeningen gerechtsdeurwaarders, aantonen dat de ondertekenaar de schuldeiser rechtspersoon mag vertegenwoordigen,...
  De aangifte zelf bevat :
  - Identiteit, ondernemingsnummer, beroep en woonplaats of benaming en adres maatschappelijke zetel voor rechtspersonen. Schuldeisers gevestigd buiten de Europese Unie doen bij voorkeur keuze van woonplaats binnen het arrondissement van de rechtbank bij gebreke waaraan alle documenten aan hen gericht aan de griffie kunnen worden overgemaakt.
  - Bedrag en oorzaken van de vordering alsook de voorrechten, hypotheken en eventuele zakelijke zekerheden  op roerende goederen
  - Indien men geniet van een persoonlijke zekerheidssteller (borg) dient men dit te vermelden, indien niet in de aangifte dan uiterlijk 3 maand vanaf het vonnis opening met vermelding van de gegevens van de borgsteller bij gebreke waaraan de borgsteller bevrijd is.