Overslaan en naar de inhoud gaan
Dynamiseren van zelfstandige ondernemers

Faillissement

Categorie:

Gevolgen van vonnis opening

 1. Vonnis opening faillissement - inhoud

  - De aanstelling van één of meerdere curatoren en één of meerdere rechters-commissarissen.
  - Datum aangifte van schuldvordering door de schuldeisers te verrichten in het het register ten hoogste dertig dagen (geen vervaltermijn) vanaf het vonnis
  - Beveelt de publicatie in het Belgisch Staatsblad
  - Bepaalt de datum waarop de curator het proces-verbaal van nazicht van de schuldvorderingen (overzicht ingediende schuldvorderingen en gevolgen die de curator er op dat ogenblik aan gegeven heeft) dient neer te leggen
  - Bepaalt de datum van staking van betaling op het ogenblik van het vonnis. In geval van een overleden ondernemer op het ogenblik van het overlijden. Dit tijdstip mag enkel vervroegd worden tot maximum zes maanden voor het vonnis mits vermelding van de objectieve omstandigheden die ondubbelzinnig aangeven dat de betalingen voor het vonnis hebben opgehouden. Dit gebeurt uiterst zelden in het vonnis opening. Binnen de zes maand na de opening kan de curator of elke belanghebbende tot dagvaarding van de gefailleerde overgaan om de datum van staking alsnog te horen vervroegen in een later vonnis.

 2. Termijn hoger beroep en derdenverzet tegen het vonnis

  De termijn om een rechtsmiddel aan te wenden tegen het vonnis (hoger beroep) neemt een aanvang bij de betekening van het vonnis door een gerechtsdeurwaarder doorgaans op verzoek van de curator. Laatstgenoemde heeft er alle belang bij deze termijn te doen aanvatten. Een curator die geen zekerheid heeft met betrekking tot het al dan niet uitoefenen van een rechtsmiddel kan bezwaarlijk zijn taak naar behoren uitoefenen. Bijvoorbeeld het realiseren van het actief is uiteraard niet aangewezen zonder een definitief karakter van het vonnis. 
  De termijn om een rechtsmiddel aan te wenden tegen het vonnis houdende opening faillissement betreft 15 dagen. Die korte termijn is absoluut noodzakelijk om alle actoren zekerheid te bieden.
  - Voor hoger beroep vanaf de publicatie in het Belgisch Staatsblad.
  - Derdenverzet : Aan te wenden in geval van weigering faillissement door de rechtbank op eigen aangifte door de aangever of andere belanghebbenden (zowel bij open verklaren als weigeren faillissement). De termijn van 15 dagen geldt daar vanaf de publicatie in het Belgisch Staatsblad.
  In de praktijk geniet het voor de aangever dikwijls de voorkeur een nieuwe aangifte te verrichten boven het aantekenen van derdenverzet. Dit is afhankelijk van de feitelijke omstandigheden waaromtrent steeds informatie kan verstrekt worden door de juridische helpdesk.
  Indien een rechtsmiddel na een vonnis houdende opening faillissement gegrond wordt verklaard en dienvolgens het initiële vonnis wordt hervormd dan wordt het faillissement geacht nooit te hebben bestaan en dienen alle partijen in hun oorspronkelijke situatie te worden hersteld vandaar de in acht te nemen voorzichtigheid door de curator.

   

 3. Activa (vermogen) van de gefailleerde - buitenbezitstelling

  De gefailleerde verliest het beheer over volgende goederen :
  - Alle goederen (roerend en onroerend) in het vermogen van de gefailleerde op het ogenblik van het vonnis alsook goederen later te ontvangen met een oorzaak voorafgaandelijk aan het vonnis
  De gefailleerde geniet wel de bescherming van de niet voor beslag vatbare goederen zoals vastgelegd in artikel 1408 Ger. W. met uitzondering van de bescherming voor de beroepsgoederen die in geval van faillissement wegvalt.
  Het actief bekomen na het vonnis opening met een oorzaak daterend van na voornoemd vonnis blijven buiten het actief van het faillissement en komen dienvolgens integraal toe aan de gefailleerde. 
  Vergoeding voor schade aan de persoon ingevolge onrechtmatige daad komt eveneens aan de persoon toe en wordt uit het actief geweerd.
  Dit betekent dat ook de bankrekeningen geblokkeerd worden. Dit gebeurt door de banken doorgaans na kennisname van de publicatie in het Belgisch Staatsblad. Het openen van een nieuwe rekening kan enkel aanbevolen worden na de vaststelling van de blokkering van de rekeningen. De opening van een nieuwe rekening meteen na tussenkomst van het vonnis zal doorgaans tot gevolg hebben dat ook deze nog wordt geblokkeerd. De curator kan daarvan wel de vrijgave bevelen, maar dat betekent bijkomend overbodig tijdverlies.