Overslaan en naar de inhoud gaan
Dynamiseren van zelfstandige ondernemers

Faillissement

Categorie:

Gevolgen kwijtschelding voor partners

 1. Kwijtschelding partners en ex- partners

  Faillissementen geopend vanaf 1 mei 2018 vallen onder het systeem van de kwijtschelding.
  De kwijtschelding heeft ook gevolgen voor sommige partners en ex-partners van de gefailleerde. Betrokkenen kunnen niet zelf de kwijtschelding bekomen vermits dit is voorbehouden voor de gefailleerde natuurlijk persoon.
  Zij kunnen onder bepaalde voorwaarden genieten van de kwijtschelding van hun gefailleerde partner of ex-partner.
  De gevolgen zijn beperkt tot echtgenoten, ex-echtgenoten, wettelijk samenwonenden en gewezen wettelijk samenwonenden.
  De feitelijk samenwonende of gewezen feitelijk samenwonende partner kan niet genieten van de kwijtschelding van de gefailleerde. Deze partner is dienvolgens gehouden tot betaling van de schulden waartoe betrokkene gehouden is zelfs indien de partner kwijtschelding van dezelfde schulden heeft bekomen in het kader van de faillissementsprocedure.
  De echtgenoten, ex-echtgenoten, wettelijk samenwonenden en gewezen wettelijk samenwonenden genieten mee van de kwijtschelding van de gefailleerde voor schulden aangegaan tijdens het huwelijk of het samenwonen voor schulden ten behoeve van de beroepsactiviteit (privéschulden zijn dienvolgens uitgesloten van de gevolgen van de kwijtschelding voor de partners) door de partner mee aangegaan hetzij alleen, hetzij samen met de gefailleerde.
  Bovendien stelt de heersende rechtspraak op heden dat gezien de wet bepaalt "aangegane schulden" dat het meegenieten van de kwijtschelding enkel geldt voor contractuele schulden en niet voor schulden veroorzaakt door wettelijke bepalingen. Dit betekent dat de (ex)partner bijvoorbeeld niet meegeniet van de kwijtschelding van de gefailleerde voor bijvoorbeeld fiscale schulden. 
  De regeling voor de wettelijk samenwonenden geldt enkel indien deze vorm van samenwonen werd aangegaan minimum zes maand voorafgaandelijk aan het vonnis van de opening van het faillissement.
  Deze regeling met onderscheid tussen privé- en beroepsschulden kent soms problematische gevolgen. Ondanks de kwijtschelding toegekend aan de gefailleerde kunnen schuldeisers van privéschulden immers blijven uitvoeren lastens de betrokken partners of ex-partners terwijl dit niet langer kan lastens de gefailleerde. 
  Uiteraard heeft dit een aanzienlijke weerslag op de beslagbaarheid van de gezinsinkomsten waardoor de gefailleerde alsnog in financiële problemen kan terechtkomen ondanks de bekomen kwijtschelding.
   

 2. partners - gevolgen verschoonbaarheid

  Faillissementen geopend voor 1 mei 2018 vallen onder het systeem van de verschoonbaarheid.
  Het systeem van de verschoonbaarheid kent eveneens gevolgen voor de partners en ex-partners.
  De categorieën die in aanmerking komen en de gevolgen zijn quasi gelijk aan deze onder het huidig stelsel van de kwijtschelding.
  Er is echter 1 belangrijk onderscheid :
  De gevolgen van de verschoonbaarheid van de gefailleerde voor de partner geldt niet enkel voor de beroepsschulden, maar voor alle schulden waarvoor de gefailleerde verschoonbaar werd verklaard.
  Eigen schulden van de partner blijven uiteraard inbaar.