Overslaan en naar de inhoud gaan
Dynamiseren van zelfstandige ondernemers

Faillissement

Categorie:

Gevolgen borgstellers

 1. Kosteloze persoonlijke zekerheidssteller (borg) - bevrijding

  De natuurlijke persoon (geen rechtspersoon) die zich persoonlijk kosteloos zeker (borg) heeft gesteld voor de gefailleerde kan een verzoekschrift tot bevrijding (geheel of gedeeltelijk) neerleggen bij de ondernemingsrechtbank. Het verzoekschrift dient ingediend te worden in het dossier van het betrokken faillissement.
  De schuldeiser die de betrokken borg wenst aan te spreken, dient in de aangifte schuldvordering te vermelden :
  - dat iemand zich borg heeft gesteld
  - de gegevens van de borgsteller
  - De aard en de hoegrootheid van de zekerheidsstelling
  Bij gebreke waaraan uiterlijk 3 maand na de opening van het faillissement de borg bevrijd is van zijn verplichting.
  De mogelijkheid tot bevrijding geldt niet voor zakelijke zekerheden die zijn verstrekt zoals een hypotheek of een pand.
  Alvorens het verzoekschrift tot bevrijding neer te leggen, beveelt het aanbeveling na te zien of de schuldeiser de nodige vermeldingen tijdig heeft verricht. Indien de schuldeiser niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan en het verzoekschrift tot bevrijding wordt neergelegd, wordt de schuldeiser daarvan op de hoogte gebracht. Indien de 3 maand nog niet voorbij zijn, kan de schuldeiser alsnog het nodige doen. Uiteraard komt het zelden voor dat de schuldeiser nalaat de nodige vermeldingen te verrichten, maar het komt voor.
  Na controle of de schuldeiser voldaan heeft aan de opgelegde formaliteiten kan het verzoekschrift tot bevrijding neergelegd worden. Indien de schuldeiser de nodige vermeldingen heeft opgenomen in zijn aangifte schuldvordering zal de uitvoering niet lang op zich laten wachten.
  Vanaf de neerlegging van het verzoekschrift kan niet langer uitgewonnen worden lastens de borg. De schuldeiser beschikt over de mogelijkheid de veroordeling tot betaling te vorderen voor de rechtbank, doch kan het vonnis niet uitvoeren tot na de beslissing van rechtbank omtrent de bevrijding.
  De bevrijding zal enkel worden toegekend, geheel of gedeeltelijk, indien de rechtbank van oordeel is dat het nog verschuldigd bedrag bij de opening van het faillissement niet in verhouding is tot de terugbetalingsmogelijkheden van de borg.
  Gezien het een gerechtelijke procedure betreft, adviseert Dyzo met ons contact op te nemen via de juridische helpdesk om bijstand te verlenen bij het opstellen van het verzoekschrift, het samenstellen van de bewijsstukken en het voeren van de procedure voor de rechtbank.
  Na het neerleggen van het verzoekschrift met bijhorende stukken, roept de griffier alle betrokken partijen (schuldeiser en borg) op om voor de rechtbank te verschijnen.
  Het vonnis kan de bevrijding :
  - weigeren
  - gedeeltelijk toekennen
  - geheel toekennen
  De publicatie van het vonnis in het Belgisch Staatsblad wordt bevolen.
  Indien geen of slechts een gedeeltelijke bevrijding wordt toegekend, kan de schuldeiser de uitvoering lastens de borg hervatten na de definitief tussengekomen beschikking al dan niet in graad van hoger beroep. De beroepstermijn betreft 1 maand na de betekening van het vonnis door de gerechtsdeurwaarder.

 2. Kosteloos karakter van de borgstelling

  Het kosteloos karakter van de persoonlijke borgstelling betekent dat de borg geen enkel economisch voordeel, hetzij rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks, uit de borgstelling kon genieten.
  Het betreft dienvolgens niet de vraag of een tegenprestatie werd bedongen in het voordeel van de borg.
  Aandeelhouders en bestuurders hebben principieel een economisch belang bij de activiteiten van de vennootschap waardoor de bevrijding aan hen niet zal toegekend worden. Personeelsleden en partners van de gefailleerde of van aandeelhouders, bestuurders en personeelsleden van de gefailleerde vennootschap komen evenmin in aanmerking om als "kosteloze" zekerheidssteller beschouwd te worden volgens de vaste rechtspraak omdat zij niet voldoen aan de gehanteerde omschrijving.