Overslaan en naar de inhoud gaan
Dynamiseren van zelfstandige ondernemers

Faillissement

Categorie:

Actoren in de procedure

 1. De rechtbank

  De rechtbank opent bij vonnis het faillissement en stelt daarbij de curator en de rechter-commissaris aan.
  Haar machtiging is vereist voor meerdere handelingen van de curator.
  Ze beslecht alle betwistingen lopende de procedure. Doorgaans betreft het de ondernemingsrechtbank, maar een aanzienlijk aantal vorderingen wordt beslecht door de daartoe bevoegde rechtbank. Bijvoorbeeld een discussie tussen de gefailleerde huurder en zijn verhuurder wordt beslecht door de daartoe bevoegde rechter, hetzij de vrederechter.
  De rechtbank verleent meerdere goedkeuringen aan de curator. Bijvoorbeeld van diens staat van kosten en ereloon.
  Ze sluit de faillissementsprocedure bij vonnis.

 2. De rechter-commissaris

  Het vonnis houdende opening van een faillissement bevat steeds de aanstelling van één of meerdere rechters-commissarissen.
  Doorgaans betreft het één rechter-commissaris. Volgens de wet kan de voorzitter deze kiezen uit de leden van de ondernemingsrechtbank, de voorzitter uitgezonderd.
  In de praktijk wordt nooit een beroepsmagistraat aangesteld, maar wordt gekozen uit de rechters in ondernemingszaken. Dit zijn rechters die doorgaans geen juridische opleiding hebben genoten, maar aangesteld zijn voor een bepaalde periode (verlengbaar) en hoofdzakelijk afkomstig zijn uit het bedrijfsleven. 
  Deze rechters vervullen binnen de ondernemingsrechtbanken aanzienlijke taken zonder de taken van de beroepsmagistraten over te nemen.
  In het kader van een faillissement worden zij aangesteld als rechter-commissaris wiens bevoegdheden aanzienlijk zijn. Nochtans treedt de rechter-commissaris extern niet op de voorgrond. Het is niet de bedoeling dat de gefailleerde of andere belanghebbenden constant contact met hem nemen. De curator blijft doorgaans de te contacteren persoon.
  De belangrijkste taken en bevoegdheden van de rechter-commissaris kunnen als volgt worden samengevat :
  - Het houden van toezicht
  - Bespoedigen van de vereffening. In het bijzonder de afwikkeling van schuldvorderingen van de werknemers
  - Dringende maatregelen bevelen noodzakelijk voor de bewaring en beveiliging van de goederen
  - Voorzitten van de vergadering van de schuldeisers

   

 3. De curator

  Het vonnis houdende opening van het faillissement stelt één of meerdere curatoren aan. 
  Omtrent het aantal aan te stellen curatoren bestaat geen eenvormigheid. Sommige rechtbanken stellen doorgaans één curator aan en slechts in uitzonderlijke gevallen twee of meer, andere rechtbanken stellen steeds minimum twee curatoren aan. In de rechtbanken waar doorgaans één curator wordt aangesteld, blijken toch soms twee curatoren aangeduid te worden doorgaans actief binnen hetzelfde advocatenkantoor omwille van praktische redenen.
  De curator is een jurist die actief is als advocaat en dienvolgens ingeschreven is op het tableau van de raad van orde der advocaten en bovendien op eigen verzoek opgenomen is op de lijst van curatoren. Deze lijst wordt jaarlijks samengesteld door de ondernemingsrechtbank. 
  De opname dient jaarlijks opnieuw te worden gevraagd en door de rechtbank te worden bevestigd.
  De voorwaarde tot opname is het hebben genoten van een bijzondere opleiding en het bieden van waarborgen omtrent bekwaamheid inzake de materie van vereffeningsprocedures.
  Gezien het uitgebreid takenpakket van de curator wordt dit item afzonderlijk behandeld.

 4. De gefailleerde

  Een andere belangrijke partij in de procedure betreft de gefailleerde zelf.
  Een staking van betaling dient aangegeven te worden in regsol (digitaal platform solvabiliteit). Ook van procedures na dagvaarding wordt een dossier opgemaakt. In het laatste geval dient de gefailleerde nog een account aan te maken en via het platform om toelating tot inzage in het dossier te verzoeken. De medewerkers van Dyzo zullen U daar graag de nodige begeleiding bij verstrekken.
  Op dit platform dienen alle documenten opgeladen te worden, hetzij met ID of  via itsme.
  Naast het opladen van documenten kan de gefailleerde (zonder ID of itsme) het volledige faillissementsdossier opvolgen. Een faillissement betreft een gerechtelijke procedure. Het opvolgen ervan door elke partij is uiteraard aangewezen.
  Enkele stukken zijn uiteraard belangrijk om kennis van te nemen, bijvoorbeeld :
  - vonnis opening
  - aangiften schuldvordering  (waarover eventuele bemerkingen aan de curator kunnen overgemaakt worden voorafgaandelijk aan de definitieve opname ervan door de curator in het proces-verbaal van nazicht der schuldvorderingen)
  - advies omtrent de kwijtschelding (= de bevrijding van de gefailleerde van de restschulden na sluiting faillissement) door de curator
  - eventueel verzet tegen de kwijtschelding door schuldeisers of andere belanghebbenden
  - verzoeken machtiging tot verkoop door de curator en de bijhorende beschikkingen door de rechtbank
  Het opvolgen van het dossier om te kunnen reageren op bepaalde evoluties tijdens de procedure is dienvolgens ontegensprekelijk uiterst belangrijk en maakt het de gefailleerde mogelijk om zijn rol van actor in de procedure nuttig op zich te nemen.
  De rol van de gefailleerde is niet beperkt tot opvolgen en reageren indien nodig.
  Er is ook het gedeelte van het aanleveren van de nodige informatie aan de rechtbank in het kader van de aangifte van staking van betaling alsook na de opening van het faillissement aan de curator op diens verzoek en vooral in totaliteit de samenwerking met de curator die uiteindelijk in het kader van het faillissement van een natuurlijk persoon advies zal dienen te verstrekken over de gevraagde kwijtschelding.
  Dyzo verstrekt de nodige begeleiding bij de aangifte van staking van betaling. Indien door omstandigheden een moeilijk contact met de curator is ontstaan, kan U terecht bij de juridische helpdesk die zal pogen het euvel te verhelpen..