Overslaan en naar de inhoud gaan
Dynamiseren van zelfstandige ondernemers

Faillissement

Categorie:

Actief en passief in de boedel

 1. Actief van het faillissement - geopend vanaf 1 mei 2018

  Tot het actief van faillissementen uitgesproken vanaf 1 mei 2018 behoren alle goederen (roerend en onroerend) eigendom van de gefailleerde op het ogenblik van het vonnis houdende opening.
  Goederen die worden verworven na de opening behoren niet langer tot het actief tenzij ze een oorzaak hebben voorafgaandelijk aan het faillissement.
  - inkomsten uit tewerkstelling voor prestaties daterend na de opening behoren niet tot het actief ook al zou de arbeidsovereenkomst gesloten zijn voor de opening. Het maandelijks loon wordt immers berekend en uitbetaald voor de prestaties geleverd gedurende een bepaalde periode en niet omdat ooit een arbeidsovereenkomst werd ondertekend. De oorzaak van vergoedingen voor prestaties geleverd na de opening is dienvolgens gelegen in een periode na de opening.
  - Inkomsten uit nalatenschappen ontvangen na de opening kunnen behoren tot het actief indien het overlijden dateert voorafgaandelijk aan de opening. Het openvallen van de nalatenschap en de daaruit voortspruitende rechten wordt gesitueerd op het ogenblik van het overlijden. De uitbetaling van de rechten uit de nalatenschap heeft dienvolgens een oorzaak voor de opening indien het overlijden zich in die periode situeert. 
  - Levensverzekering : Het opgebouwd kapitaal behoort tot het actief van het faillissement, maar het afkooprecht komt uitsluitend de gefailleerde toe. Indien de gefailleerde instemt met de afkoop komen de gelden toe aan het faillissement. In negatief geval kan door de maatschappij niet uitbetaald worden aan de curator. 
  Indien de termijn van de verzekering een einde neemt tijdens de faillissementsprocedure is uiteraard geen sprake meer van afkoop en dient de maatschappij aan de curator uit te betalen.

 2. Actief van faillissementen geopend voor 1 mei 2018

  Tot het actief van deze faillissementen behoort niet enkel het actief toebehorend aan de gefailleerde op het ogenblik van de opening van het faillissement, doch eveneens alle voor beslag vatbare goederen en inkomsten gedurende de volledige faillissementsprocedure, hetzij tot aan de sluiting.
  In de praktijk wordt door de curatoren niet noodzakelijk maandelijks beslag gelegd op lonen die de niet beslagbaarheid amper overtreffen hoewel ze juridisch over die mogelijkheid beschikken.
  Op vakantiegelden en eindejaarspremies wordt doorgaans wel beslag gelegd.
  Op uitkering uit nalatenschappen eveneens waarbij de datum van het overlijden voorafgaandelijk aan de opening of erna irrelevant is vermits alle beslagbare inkomsten gedurende de gehele periode tot het actief van het faillissement behoren.

 3. Passief van het faillissement

  Het passief is samengesteld uit het bedrag aan schuldvorderingen die na het indienen door de curator zijn aanvaard, hetzij na discussie tussen de curator en de schuldeiser door de rechtbank zijn beslecht.
  De schuldeisers kunnen verdeeld worden in :
  - Separatisten (hypothecaire en pandhoudende schuldeisers) die in principe kunnen uitvoeren onafhankelijk van het faillissement, doch die in de praktijk meestal beroep doen op de curator om ook deze goederen te realiseren. De opbrengst van die goederen komt hen dan uiteraard toe.
  - Bijzonder bevoorrechte schuldeisers : Diegene die een voorrecht hebben op een bepaald goed zonder separatist te zijn.
  - Algemeen bevoorrechte schuldeisers : Hieronder vallen hoofdzakelijk de schulden aan de overheden, werknemers,..Deze vorderingen worden eerst betaald uit het resterend saldo na uitbetaling van de 2 voorgaande categorieën.
  - Gewone schuldeisers : Zij komen als laatste aan de beurt. Dit betreffen vooral leveranciers. Het saldo wordt onder hen pro rata van hun vordering verdeeld. In het merendeel van de faillissementen blijft deze groep onbetaald.
  Vooraleer het actief te verdelen onder de schuldeisers wordt het bedrag in eerste instantie verminderd met de staat van kosten en ereloon van de curator, de kosten voor derden (bv. veilinghuis), en gemaakte boedelkosten (bijvoorbeeld verzekering te realiseren goederen).