Wanneer de curator ten onrechte loonbeslag oplegt?

Wanneer loonbeslag wordt gelegd dan behoudt u steeds een minimumbedrag van uw loon. Het betreft het onbeslagbaar deel. De hoogte van het onbeslagbaar bedrag is afhankelijk van het aantal kinderen ten uwen laste.

De loonbescherming is niet absoluut. Er kan beslag worden gelegd op uw volledig loon voor zover u schulden heeft uit :
  • onderhoudsgeld ( voor uw ex-echtgeno(o)t(e) of kinderen)
  • een veroordeling tot schadevergoeding voor het toebrengen van lichamelijk letsel.
 
Indien je merkt dat je volledig loon wordt ingehouden terwijl een deel onbeslagbaar zou moeten zijn, kan je via een eenvoudige schriftelijke verklaring neergelegd ter griffie bij de beslagrechter verzet aantekenen tegen het beslag. De beslagrechter zal bij voorrang uitspraak doen over de betwisting. Vanaf de kennisgeving aan de betrokken partijen tot de uitspraak van de betwisting zal het beslag worden opgeheven.
( Art. 1409 en volgende Ger. W.)
Failliet Menulink: