Insolventiewet 2018

Ondernemers met betalingsmoeilijkheden krijgen weldra met een pak nieuwe regels te maken. Het boek XX van het Wetboek Economisch Recht is op 11/8/17 afgekondigd. Deze nieuwe wetgeving wordt van toepassing vanaf 1 mei 2018. Download hier de tekst van die wet, zoals die verscheen in het Belgisch staatsblad op 11/9/2017.

De nieuwe insolventiewet is niet langer alleen van toepassing op handelaars of handelsondernemingen. De nieuwe wet is van toepassing op :

 • Alle ondernemers. Er zijn meer ondernemers dan er handelaars zijn. Voorbeeld : Bestuurders van vennootschappen zouden ondernemers worden en persoonlijk failliet kunnen gaan. Dat geldt ook voor de vrije beroepen, kinderdagverblijven en landbouwers en voor wie zelfgemaakte juwelen verkoopt of regelmatig een kamer verhuurt via airbnb en voor Uber-chauffeurs.
 • Alle organisaties met of zonder rechtspersoonlijkheid met of zonder economisch doel, maar met een economische activiteit, dus de vennootschappen maar ook v.z.w.'s, stichtingen, maatschappen, sommige feitelijke verenigingen. Voorbeeld : De cantine van de voetbalclub. Land- en mijnbouworganisaties. Of de vakbonden hieronder vallen is onzeker.
  • Enige uitzondering : publiekrechtelijke rechtspersonen. Voorbeeld : Je gemeente, provincie, politiezone of OCMW kan straks nog altijd niet failliet gaan.
 • Buitenlandse organisaties waarvan het centrum van belangen in België ligt. Voorbeeld : In België werken met een Britse Limited biedt helemaal geen bescherming tegen schuldeisers.

De verschoonbaarheid wordt vervangen door het begrip schuldkwijtschelding. Dit is in deze wet een algemeen principe en kan al vanaf de 6de maand na opening faillissement.

De schuldkwijtschelding voor de echtgenote, de ex-echtgenote, de wettelijke samenwonende en de ex-wettelijke samenwonende blijft, maar wordt beperkt tot professionele schulden.

Opvallend is dat de Wet op de Continuïteit van de ondernemingen en de Faillissementswet voortaan ook van toepassing worden voor heel wat nieuwe personen en organisaties. Bovendien moeten die voor conflicten straks bij de rechtbank van koophandel aankloppen in plaats van bij de burgerlijke rechtbank.

Er komt een nieuwe definitie van een vrije beroeper. De vrije beroepen krijgen in de nieuwe regelgeving een aangepaste benadering :

 • aandacht voor het beroepsgeheim.
 • een extra medecurator, die zelf een vrije beroeper moet zijn.
 • rechters in handelzaken – vrije beroepers.

De nieuwe wet verandert ook volgende kwesties :

 • de procedure wordt volledig elektronisch;
 • de bestuurdersaansprakelijkheid verstrengt; 
 • het ereloon van de curator. 
 • Buitengerechtelijke vormen van insolventie en minnelijke akkoorden krijgen meer belang.

Deze zeer uitgebreide en grondige wijziging van de wetten waar ondernemers moeten mee werken als schuldenaar of als schuldeiser stelt Dyzo voor een belangrijke uitdaging. De medewerkers van Dyzo kregen hierover op 9 maart 2018 een interne opleiding. Dyzo geeft zelf hierover een praktijkgerichte opleiding aan lokale welzijnswerkers. Het zal nog tot na mei 2018 duren tot alle details van die nieuwe regels duidelijk worden. Dyzo vraagt hiervoor begrip.

Failliet Menulink: