De curator neemt de bezittingen van de gefailleerde af

De gefailleerde moet zijn/haar bezittingen en informatie over die bezittingen beschikbaar stellen voor de curator. (Art. XX.110. § 1) Voor de curator gelden de klassieke beperkingen op beslag zoals voor gerechtsdeurwaarders. Lees meer over beslag en zijn beperkingen.

Het volledige bezit van de gefailleerde kan door de curator gebruikt worden om de schulden te betalen, tenware het onder de beperkingen valt. Is de gefailleerde een rechtspersoon, dan moet de verantwoordelijke voor die rechtspersoon zorgen voor een boekhouding die de curator toelaat om na te gaan wat er op naam van de gefailleerde rechtspersoon aangekocht is. Het kan dat je niet in staat bent om die boekhouding te laten maken, maar dan moet je wel zorgen dat de boekhoudkundige stukken beschikbaar zijn, zoals : in- en uitgaande facturen, aankooptickets, kassarollen- of bestanden, BTW –aangiften. De curator kan een balans laten corrigeren of opmaken op kosten van de gefailleerde. (Art. XX.147)

Ook juridische bewijzen en procedurestukken moet de gefailleerde overmaken aan de curator om die toe te laten om hangende geschillen in het voordeel of in het nadeel van de gefailleerde af te sluiten. De curator moet zorg dragen voor die bezittingen. De curator kan het bewaren van de boekhouding opleggen aan de gefailleerde of zijn vertegenwoordigers. (Art. XX.138)

(Art XX.110§3) Vanaf 1/5/18 is er een spectaculaire wijziging van kracht. Van dan af zijn alle bezittingen en inkomsten die hun oorzaak vinden nà het vonnis van faillietverklaring helemaal niet vatbaar voor beslag door de curator. Dat betekent dat een gefailleerde weer bijvoorbeeld een auto op eigen naam kan kopen zonder gevaar voor beslag, als die auto maar betaald wordt met inkomsten van na het vonnis van faillietverklaring.

Dit gaat zeer ver : bijvoorbeeld als je na je faillietverklaring wint met de lotto of een grote erfenis ontvangt, mag je die houden. Een goede raad van Dyzo : houd zorgvuldig de bewijzen bij van je aankopen én van je inkomsten van na je faillietverklaring, zodat je bij betwisting kan bewijzen dat je onder deze wettelijke bescherming valt. Een aankoopbewijs is in deze context tweeledig : je moet bewijzen dat de factuur op jouw naam staat en dat de betaling van jouw rekening komt.

terug naar overzicht

Failliet Menulink: