Curator

Ken je curator

De curator neemt de leiding van de failliete onderneming over van de gefailleerde. Hij werkt in opdracht van de rechtbank met regels die wettelijk vastliggen. Zijn opdracht is gericht op de vereffening van de zaak en de betaling van de schulden met de opbrengst daarvan. Hij mag hiervoor beroep doen op de medewerking van de gefailleerde. De curator beschermt zo de gefailleerde tegen acties van individuele schuldeisers en tegen onterechte schuldvorderingen. Toch is de verstandhouding tussen curator en gefailleerde soms zoek.

Vlaams bodemdecreet vernieuwd - gevolg voor failliete boedel

MEER SANERING VERVUILDE TERREINEN

Vlaanderen vereenvoudigt en versoepelt in aanzienlijke mate het bodemdecreet. De nieuwe regels gaan in op 1 juni. Tot nu toe weerhield de strenge reglementering veel projectontwikkelaars ervan sterk verontreinigde gronden een nieuwe bestemming te geven. 

tijd - 30/5/8 VDB

Wanneer de curator ten onrechte loonbeslag oplegt?

Wanneer loonbeslag wordt gelegd dan behoudt u steeds een minimumbedrag van uw loon. Het betreft het onbeslagbaar deel. De hoogte van het onbeslagbaar bedrag is afhankelijk van het aantal kinderen ten uwen laste.

Hoe reageren wanneer de curator uit de bocht gaat?

Dyzo hoort af en toe wel eens een klacht over een curator. Dit is ook verstaanbaar : een ondernemer staat niet graag zijn leidende positie af aan een vreemde, en afscheid nemen van een levenswerk zoals een eigen zaak, dat is moeilijk te aanvaarden. De als onnatuurlijk ervaren afhankelijkheidspositie van de gefailleerde tegenover zijn curator is niet van aard om de relatie tussen beiden een goede start te geven. Daarenboven zijn curatoren ook maar mensen. Mensen maken nu eenmaal fouten.

Bodemsanering na faillissement - protocol curatoren - OVAM

Bodemsanering en faillissement. Het lijken op het eerste zicht twee thema’s die met elkaar weinig of geen uitstaans hebben. Toch is er een verband. Het nieuwe Vlaamse Bodemdecreet stelt immers dat een potentieel verontreinigde grond slechts verkocht kan worden na een bodemonderzoek, en, indien nodig, een sanering.